Variações Patrimoniais

2017 – Janeiro,  Fevereiro,  MarçoAbrilMaio, Junho

2016 – JaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembro